Läs senare

Stor granskning: Förskolans brister i likvärdighet allvarliga

GranskningFör mycket omsorg, för lite lärande. Fortfarande, åtta år efter att förskolan blev en egen skolform, är pedagogiken alltför outvecklad på många håll. Och förskollärarna ligger lågt i arbetslagen, konstaterar Skolinspektionen i sin slutrapport om förskolan.

av Karin Lindgren
16 feb 2018
16 feb 2018

Rapporten ”Förskolans kvalitet och måluppfyllelse” överlämnades till regeringen på fredagen och bygger på tre års granskningar, observationer, intervjuer och enkäter. En slutsats är att kvaliteten varierar alltför mycket när det gäller hur det pedagogiska uppdraget i skollag och läroplan genomförs.

– Förskolan är inte likvärdig eftersom alla barn inte ges möjlighet att utveckla sitt lärande, säger IngBeth Larsson, projektledare för granskningen.

Läroplanen för förskolan kom 1998 och förtydligades 2010. Det förvånar henne att den inte är bättre implementerad. Det finns förskolor som håller hög kvalitet och utgår från läroplanen i det dagliga arbetet men omsorgsperspektivet har fortfarande stort utrymme i förhållande till lärandeperspektivet.

– Det finns delar man inte arbetar så mycket med trots att det står i läroplanen att man ska, framför allt matematik, naturvetenskap och teknik, säger IngBeth Larsson.

En bidragande orsak till bristerna är den likhets- och konsensuskultur som går ut på att ingen yrkesgrupp är mer värd än någon annan.

– Förskollärarna har ett särskilt ansvar för undervisningen men på många ställen synliggörs detta inte eftersom man tycker att alla har samma ansvar och ska göra samma saker. Den synen lever kvar, säger IngBeth Larsson.

Ett annat problem är att förskolechefernas lägger mer tid på administration än på att vara pedagogiska ledare. De behöver stöd från huvudmännen.

Bristen på likvärdighet är allvarlig, enligt Skolinspektionen, eftersom skolsegregation och socioekonomiska skillnader i samhället gjort förskolans kompensatoriska uppdrag allt viktigare.

IngBeth Larsson är ändå hoppfull inför framtiden.

– I och med att läroplanen nu revideras diskuterar man på förskolorna i mycket högre utsträckning än tidigare vad det är man förväntas göra. Här finns en enorm potential, säger hon.

Mer ut rapporten

  • Bristerna är lika vanliga i kommunala och fristående förskolor.
  • Förskolor med få brister har färre barn per anställd och fler förskollärare.
  • Det råder inte bara brist på förskollärare i kommunerna utan det har även blivit svårare att rekrytera gymnasieutbildade barnskötare. En konsekvens är att mer än en fjärdedel av de som arbetar i förskolan helt saknar utbildning för arbete med barn.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin