Läs senare

Stora brister i hanteringen av nationella prov

Nationella provRisken att nationella prov sprids på ett otillåtet sätt är stor, slår Skolinspektionen fast efter att ha genomfört oanmälda inspektioner. Nio av sextio granskade grundskolor följer inte Skolverkets anvisningar om hur proven ska hanteras.

av Torbjörn Tenfält
13 Jun 2017
13 Jun 2017

Bruten försegling, bristfällig förvaring och bedömningsanvisningar som öppnats i förtid. Skolinspektionens oanmälda granskning av 60 kommunala och fristående grundskolors förberedelser av de nationella proven blottlägger en hel del brister.

– Konsekvenserna kan bli stora med tanke på hur lätt det är att sprida information via sociala medier, säger Jesper Antelius, enhetschef på Skolinspektionen.

Var femte skola uppger att de har erfarenhet av att provuppgifter spridits på ett otillåtet sätt, ofta genom att elever fått del av uppgifterna via sociala medier. I de flesta fall har det lett till att skolan tog beslut om att använda ersättningsprov.

Hur bör skolorna göra för att minska riskerna?

– Skolverkets föreskrifter talar om hur proven ska hanteras. De ska förvaras inlåsta och får inte öppnas förrän dagen före provtillfället. Bedömningshänvisningarna ska också ligga förslutna och får inte delas ut förrän efter det att provet skrivits.

Att proven ändå får öppnas en dag före provtillfället beror på att provsituationen kan behöva anpassas för elever med särskilda behov eller någon form av funktionsnedsättning.

Varför säkerheten kring proven brustit är ännu inte klarlagt. Skolinspektionen väntar fortfarande på yttranden från de skolor som inte uppfyllt säkerhetskraven.

Kan man utgå från att alla har den information om hanteringen av proven som de borde ha?

– Ja det kan man absolut göra. Dels finns informationen på Skolverkets hemsida, dels följer den med proven. Att skriva nationella prov är ju ingen ny företeelse.

I den aktuella granskningen har Skolinspektionen haft syftet att peka på utvecklingsområden. För att fatta beslut om förelägganden kopplade till sanktionsmöjligheter behövs en mer djupgående granskning, understryker Jesper Antelius.

Finns det något gemensamt mönster bland de skolor som ni riktar kritik mot?

– Nej det kan man inte se. Bland de skolor där vi ser att man kan göra ett bättre arbete finns både kommunala och fristående skolor, säger Jesper Antelius.

Gymnasieminister Anna Ekström (S) är bekymrad över de brister i säkerhetsrutinerna som Skolinspektionens rapport avslöjar. Hon anser att den visar att det finns ett antal rektorer som inte tagit sin uppgift på allvar.

– Jag är förvånad över att så väl kända och omdiskuterade regler inte följs. Vad det beror på måste skolorna själva svara på, men det är absolut inte bra. Mest upprörd blir jag för elevernas skull. De förtjänar rättvisa villkor, säger Anna Ekström till TT.

De senaste åren har otillåten spridning av provuppgifter och skolornas bristfälliga rutiner var ett återkommande bekymmer. Men problemen gäller inte bara de nationella proven. För några veckor sedan uppmärksammade Skolverket att facit till kursprov i matematik för gymnasiet säljs bland elever. Spridningen var bekräftad på flera skolor i sydvästra Skåne.

I mars spreds prov i svenska på sociala medier och några dagar senare hände samma sak med ett prov i biologi som hade kopierats upp och av misstag delats ut till elever på en skola i Stockholmsområdet.

Från löpet

ur Lärarförbundets Magasin