Läs senare

Stort intresse för utbyggda likvärdighetsbidragen

Skolverket725 skolhuvudmän från landets samtliga 290 kommuner vill ta del av de 3,5 miljarder regeringen avsatt i bidrag för att motverka segregationen och öka likvärdigheten i skolorna.

av Sten Feldreich
21 feb 2019
21 feb 2019

Bidraget för likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass och i grundskolan har höjts från 1 miljard kronor 2018 till 3,5 miljarder kronor 2019. Skolverket har tidigare slagit fast hur mycket pengar varje skolhuvudman, det vill säga kommun och styrelse för fristående skola, kan begära ut av bidraget i år. Totalt har 725 skolhuvudmän begärt ut bidrag för nära 3,45 miljarder kronor.
Bidraget fördelas utifrån elevantalet och med hänsyn till socioekonomiska faktorer, utifrån ett index som SCB sammanställer varje år.

Nio av tio huvudmän som begärt pengar uppger att bidraget ska användas till personal- och kompetensutveckling. Bidraget får inte användas till att ersätta egna kostnader. I början av april fattar Skolverket slutgiltigt beslut om utbetalning.

80 skolhuvudmän valde att inte ansöka om maxbelopp utifrån vad de satta ramarna gav dem rätt att söka. Den som begär mer pengar än vad de planerade satsningarna kräver riskerar att bli återbetalningsskyldig.

Huvudmännens redovisning av bidraget för 2018 har ännu inte gjorts, den ska ske 1 mars-1 april.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin