Läs senare

Stress ska minskas med nya regler

En ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö ska pressa arbetsgivarna att jobba mer förebyggande mot stressrelaterad ohälsa.

18 Feb 2016

Allt fler läraresärskilt förskollärare och fritids­pedagoger, sjukskrivs på grund av hög arbetsbelastning. Arbetsmiljöverkets nya föreskrift för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön förtydligar vilka skyldigheter arbetsgivare har för att förebygga den stressrelaterade ohälsan.

— Vi vet väldigt mycket mer om det här området nu än vi gjorde för bara tio år sedan. Vi vill ge ett stöd i vad man behöver fokusera på för att minimera riskerna att bli sjuk, säger Ulrich Stoetzer, sakkunnig på Arbetsmiljöverket.

Föreskriften tar sikte på tre områden: arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling (se faktaruta). Även om föreskriften riktar sig till arbetsgivare i första hand, tycker Ulrich Stotezer att det är viktigt att lyfta fram arbetstagarens roll också.

— En arbetstagare ska rapportera om risker för ohälsa. Vi brukar säga att det är viktigt att rapportera till chefen i stället för att kompensera.

Som fackligt förtroendevald kan man uppmärksamma sin chef på den nya föreskriften och föreslå en diskussion om vad den kan betyda för den egna arbetsplatsen, enligt Ulrich Stoetzer.

— Arbetsbelastning är ju en fråga som kräver pågående arbete, särskilt i skolmiljön där förutsättningarna ständigt ändras.

Regeringen skriver i sin nya arbetsmiljöstrategi (2015—2020) att man har stor tilltro till den nya föreskriften som »kommer att medföra en ny nivå att arbeta utifrån för arbetsgivare, arbetstagare, parter och tillsynsmyndig-heten.«

Regeringen har också gett Arbetsmiljöverket utökade uppdrag i samband med att arbetsmiljöstrategin presenterades i slutet av januari. Myndigheten ska bland annat utöka tillsynen av arbetstidsrelaterade problem samt informera mer om den nya föreskriften.

Vad är en AFS?

Det finns cirka 80 arbetsmiljöföreskrifter från Arbetsmiljöverket som innehåller förtydligande av arbetsmiljölagen. I dessa finns även allmänna råd om hur arbets­givare ska agera för att uppfylla lagens krav.

Viktigt i nya föreskriften

Arbetsbelastning.

Arbetsgivaren ska se till att arbetsuppgifter och krav vägs upp med resurser, exempelvis minska arbetsmängden, ändra prioriteringsordningen, variera uppgifter och öka bemanningen.

Arbetstid.

Arbetsgivaren bör vid planering av arbetet ta hänsyn till hur arbetstidens förläggning kan påverka hälsan. Möjlighet till återhämtning bör uppmärksammas.

Kränkande särbehandling.

Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksam­heten och vidta åtgärder för att motverka förhållanden som kan ge upphov till kränkande särbehandling, exempelvis konflikter.

ur Lärarförbundets Magasin