Läs senare

Stressen slår hårt mot förskollärare

Förskollärare och fritidspedagoger är sjukare än de flesta andra yrkesgrupper i landet. Främsta orsaken är stress.

02 sep 2015

Grafik: Mats ThorénSjuktalen skjuter i höjden för förskollärare och fritidspedagoger. Det är en negativ trend som bara fortsätter, enligt nya siffror från Försäkringskassan. Dessa lärargrupper ligger som nummer fyra i topp vad gäller sjukstatistik för hela arbetsmarknaden och främsta anledningen är diagnosen »psykisk sjukdom« (se grafik). Här ryms alla kategorier av stressrelaterade sjuk­domar, ångest och utbrändhet.
— Det handlar bland annat om samvetsstress. Samtidigt som ambitionerna och kraven höjs på verksamheten, minskar förutsättningarna. Det är en ekvation som inte går ihop, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

Lärarförbundet har frågat medlemmarna vad de själva anser är orsaken till den stressrelaterade sjuk­frånvaron. Bland annat har 199 förskol-lärare och 147 lärare i fritids­hem/fritidspedagoger svarat på en enkät där de fick beskriva sina problem (se citat).

En sammanställning av svaren visar att de främsta stressfaktorerna anses vara stora barngrupper och brist på planeringstid. Flera förskollärare uppger också dokumentationskrav, från­varande förskolechefer och höga ljudnivåer, medan flera fritids­pedagoger tar upp frågan om bristfälliga lokaler.

Stockholms stad är den största arbetsgivaren i landet för förskollärare och fritids­pedagoger. Hittills har rehabi­literingen av sjuka genomförts på samma sätt för samtliga anställda, bara på individnivå. Men nu ska arbetsgivaren satsa extra på bland annat förskollärare och fritidspedagoger. Det kan handla om exempelvis utbildningsinsatser eller kurser i stresshantering.

— Vi ser att sjukskrivningarna ökar mer för vissa grupper och vi ska göra en analys under hösten, som sedan kan ligga till grund för riktade insatser, säger Stella Dellios som är HR-chef på Utbildningsförvaltningen i Stockholm.

Nynäshamn har högst andel sjukskrivna per anställd förskollärare och fritidspeda­gog. Var femte var sjukskriven någon gång under 2013, visar siffror som Försäkringskassan tagit fram åt Lärarnas tidning.

Hanna Nilsson, Lärar­förbundets vice ord­förande i Nynäs­hamn och själv förskollärare, berättar att det finns generella problem på orten framför allt med lokalerna. Flera förskolor har fått evakueras på grund av fukt- och mögelproblem.

— Det är fortfarande slitet och trångt på många håll. Vi har också problem med att grundbemanningen är låg och får höra från många medlemmar att arbetsbelastningen är hög.

Har Lärarförbundet uppmärksammat de höga sjuktalen?

— Ja, vi har sett att de har ökat mycket och har tagit upp det med arbetsgivaren. De ser tyvärr inte att det handlar om arbetsrelaterad frånvaro, utan är inne på individuella förklaringar för enskilda. Men vi fortsätter driva frågan, även om vi upplever att det inte händer så mycket.

Anette Målstedt, personalchef i Nynäshamns kommun säger att de har uppmärksammat problemet.

— Vi har gjort kartläggningar på enskilda förskolor och intensifierat arbetsmiljöarbetet.

Enligt facket har ni inte uppmärksammat att sjukfrån­varon är arbetsrelaterad?

— Chefen för samtliga förskolor har gått in och tittat på sjukskrivningarna ärende för ärende, och sett att långt ifrån alla är arbetsrelaterade. Men visst kan det finnas många samverkande faktorer. Inför 2016 gör vi en genomlysning av hur vår grundbemanning ser ut inom förskolan, säger Anette Målstedt. 

Röster ur enkäten 

»Fritidspedagoger ska alltid rycka in för andra, som klass­lärare, för­skolepersonal, resurspersonal OCH samtidigt göra sitt arbete på fritids. Vi ställer alltid upp när skolans personal är borta, men aldrig tvärtom.«

Fritidspedagog

 

»Vi har en frånvarande chef – förskolorna får klara sig mycket själva eftersom ­chefen har för lite tid. Vi ska nu bygga ut vår förskola till sju avdelningar och ingen chef ska finnas på denna stora arbetsplats!«

Förskollärare

Källa: Lärarförbundets enkät

 

Störst andel i Nynäshamn

Så stor andel var sjukskrivna någon gång under 2013 i kommuner med över 100 förskollärare och fritids­pedagoger.

 

Källa: Försäkringskassan

 
 

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin