Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Svaga skolor ska inspekteras mest

Alla friskolor och de kommunala skolor där resultaten och studieron är sämst ska inspekteras vart tredje år istället för vart femte från och med årsskiftet.
– Vi ska bli mer närvarande och lägga resurserna där de gör störst nytta, säger Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler.

21 maj 2014

I år avslutar Skolinspektionen en granskningsomgång av samtliga 7.000 skolor i landet. Efter årsskiftet inleds en ny runda – med ett annorlunda upplägg.

Hittills har samtliga skolor fått tillsynsbesök en gång vart femte år. I fortsättningen blir det var tredje år – men bara för vissa.

20 procent av de kommunala skolorna ska få tillsyn någon gång under perioden 2015–2017. Dessa 400 skolor per år är de som bedöms vara svagast utifrån en analys av resultatstatistik och Skolinspektionens stora skolenkät till elever, föräldrar och personal.

– Vi ska titta på hur hög andel av eleverna som når målen i alla ämnen, hur de upplever tryggheten och studieron och vad lärarna anser om rektors pedagogiska ledarskap. Det ska vägas samman till ett index, säger utredaren Gabriel Brandström.

Den högre frekvensen och ökade tiden som läggs på de prioriterade skolorna tas från de 80 procent som är hyfsade eller bra. De kommer inte att få några fysiska tillsynsbesök alls. Däremot ska samtliga kommunala och fristående huvudmän granskas oftare än i dag.

När det gäller friskolorna ska samtliga inspekteras, 500 per år. Det beror på att allmänhetens insyn är lägre i friskolorna och på att förändringstakten är högre. 20 procent ska få en lika omfattande tillsyn som de prioriterade kommunala skolorna, resten får ett kortare besök.

När det gäller friskolorna ska Skolinspektionen göra en bedömning av om skolan riskerar nedläggning av ekonomiska skäl. Alla skolor i en koncern ska inspekteras samma termin.

Ann-Marie Begler motiverar det nya upplägget med att resurserna gör mest nytta och leder till snabbare förändring om de riktas till skolor som inte har koll på läget.

– Vi bygger detta på erfarenheter från bland annat Södertälje och Malmö där vi känner att vår tillsyn har haft effekt. Nu blir det blir mer tid för uppföljning efter beslut och vi kan vara kvar tills vi ser en förändring. Förhoppningen är att det ska öka lägstanivån i riket, säger hon.
 

När får min skola/kommun/koncern besök?

Det kan du se här

ur Lärarförbundets Magasin