Läs senare

Tänk på vad du säger även på fritiden

Vad får du som lärare berätta om barns och föräldrars förhållanden i olika sammanhang? Sekretesslagen reglerar vad som gäller.

09 maj 2007

För skolan gäller olika sekretess för olika typer av personal. Skolhälsovården och den särskilda elevvården har stark sekretess (se faktaruta). Lärares vanliga undervisning omfattas däremot inte av sekretess. Men en lärare kan bli indragen i sekretessärenden med svagare sekretess inom den övriga elevvården. 
   För enskilda förskolor och skolbarnsomsorg finns regler om tystnadsplikt i skollagen. 
   Förskolans personal har den andra graden av sekretess, så kallad stark sekretess, när det gäller enskildas personliga förhållanden. 

Enligt grundlagen ska det finnas öppenhet och insyn i den offentliga verksamheten i Sverige. Offentlighetsprincipen gäller. Sekretesslagen anger begränsningarna i offentlighetsprincipen. 
   Sekretessen gäller för alla som är eller har varit anställda på en arbetsplats med sekretess. Den gäller under arbetstid och efter arbetstid. 

Numera gäller sekretess mellan myndigheter. I en kommun räknas varje nämnd med tillhörande förvaltning som en myndighet. Trots det finns det möjligheter att lämna ut uppgifter till en annan myndighet,” …om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda”. Det kallas för generalklausulen. Den gäller dock inte skolhälsovården. 
   Det är den mottagande myndighetens sekretessnivå som gäller. Lämnas en uppgift från förskolan till fritidshemmet så försvagas alltså sekretessen. 
   Från sekretessen får man göra olika slags undantag. De viktigaste är: 

1) Om berörda eller närstående inte bedöms lida men av att uppgifter om personliga förhållanden lämnas ut får de lämnas ut. Med lida men menas olika slags integritetskränkningar och det är den berördas upplevelse som räknas. Med personliga förhållanden menas telefonnummer, familjeförhållanden, hälsotillstånd, arbetsoförmåga, missbruk, arbetslöshet och andra personliga problem. Däremot har Socialstyrelsen gjort tolkningen att uppgifter om namn och bostadsadresser till föräldrar med barn i förskolan kan lämnas ut utan att det är till men. 

2) Den berörda kan ge samtycke till att uppgifter lämnas ut. 

3) Anmälnings- och uppgiftsskyldighet. Personal inom förskolan och skolan måste anmäla till socialnämnden om de allvarligt misstänker att ett barn är i behov av skydd. De måste då lämna uppgifter som har betydelse i sammanhanget. 

Källa: Hans Bengtsson och Krister Svensson: “Ansvar och sekretess i förskola, skola och fritidshem”, sjätte upplagan. Liber. 

FAKTA/TRE GRADER AV SEKRETESS 
Begreppet sekretess innebär ett förbud att röja en uppgift. Det kan vara muntligen, genom att lämna ut en allmän handling eller på annat sätt. För att skydda enskilda personers integritet finns tre olika grader av sekretess: 

1) Mycket stark sekretess. Innebär att det råder sekretess även om röjande av uppgift inte får några negativa följder för den som berörs. 

2) Stark sekretess. Innebär att uppgift får röjas bara om det står klart att det inte är till men/skada för den berörde eller någon närstående. Det ska göras en särskild bedömning av detta. Denna typ av sekretess gäller förskolan, särskild elevvård (psykolog och kurator), skolhälsovård och socialtjänst. 

3) Svagare sekretess. Innebär att huvudregeln är offentlighet. Sekretess ska gälla bara om det antas att röjande av uppgift leder till men/ skada för den berörde. Fritidshemmen, övrig elevvård inom förskoleklassen och skolan, specialpedagogisk stödverksamhet, skolans elevregister och vissa andra elevuppgifter räknas hit. 

ELISABET RUDHE 

ur Lärarförbundets Magasin