Läs senare

Tid för provrättning alltför snålt tilltagen

Nationella provHur lång tid tar ett nationellt prov att rätta? 30 minuter enligt regeringen. 70 enligt Skolverket. Ett statligt bidrag till kommunerna baseras på den kortare tiden.

Tid för provrättning alltför snålt tilltagen

Regeringen har de senaste åren infört en rad nya nationella prov. För varje nytt prov har regeringen beräknat den tid som lärarna behöver för rättning. Detta har gjorts för att få en uppfattning om de ytterligare lönekostnader som drabbar kommunerna i och med de nya arbetsuppgifterna.Varje sådan ny pålaga ska ersättas med extra statsbidrag. Men frågan är hur realistiska regeringens beräkningar är.

För att se hur regeringen räknat har Lärarnas tidning ­begärt ut underlaget för beslutet från utbildningsdepartementet. Ett exempel är de nya NO- och SO-proven i årskurs 6 och 9. Det visar sig att regeringen har räknat med att varje prov tar en lärare 35 minuter per elev att rätta och redovisa.

Beräkningen gjorde 2011, innan de nya proven var framtagna. Skolverket gör i dag en helt annan bedömning av tidsåtgången.

— Nu finns proven och vår uppskattning är att ett nationellt prov i SO eller NO för årskurs 6 eller 9 tar cirka 60 minuter att rätta och bedöma, säger Karin Hector-Stahre, ­enhetschef på Skolverket.

Hon poängterar att det handlar om uppskattningar eftersom det tar olika lång tid för olika lärare att bedöma ett prov.

Att regeringen och Skolverkets uppskattningar skiljer sig kraftigt åt kan man även se på andra ämnesprov (se tabell ovan). Ett annat intressant mått är den tid som Skolinspektionen avsätter för sina kontrollrättningar av de nationella proven. Inspektionen räknar med ett schablonvärde på 60 minuter per prov.

Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande, tycker att det är oroande om regeringen gör beräkningar som inte stämmer med verkligheten.

— Det verkar som regeringen inte insett vilken arbetsbelastning som de nationella proven innebär för lärarna och hur det går ut över undervisningen, säger Eva-Lis Sirén.

Bertil Östberg, statssekreterare på utbildningsdepartementet, menar att regeringen gjort sitt bästa för att bedöma den arbetstid som lärarna lägger på de nationella proven.

— Vi gick efter det underlag och den erfarenhet som fanns då. Och vi var överens med Sveriges Kommuner och Landsting om hur mycket pengar som skulle tillföras kommunerna, säger han.

Om det nu visar sig att ni underskattat kostnaderna för de nationella proven kan det bli aktuellt att höja statsbidraget i efterhand?
— Nej, statsbidraget kommer inte att revideras. Vi har massor med förhandlingar om statsbidrag och om vi skulle ompröva varje år så skulle det bli en orimlig hantering, säger Bertil Östberg.

Lärarförbundets Eva-Lis Sirén är kritisk till den inställningen.

— Med tanke på de tydliga signaler vi får om att rättningen tar oerhört många timmar av lärarnas tid i anspråk är det helt självklart att regeringen måste följa upp och korrigera om man har beräknat fel, anser hon.

ur Lärarförbundets Magasin