Läs senare

Tig inte om marknadsskolan, Lärarförbundet

DebattSkolsegregationen är förödande men från det största lärarfacket är det tyst. Lärarförbundet måste ta yrkesetiken på allvar och reagera mot skolvalssystemet, vinstuttagen och den fria etableringsrätten – för elevernas skull, skriver Roger Bodin, tidigare vice ordförande.

Om debattören

Roger Bodin

Tidigare vice ordförande

Lärarförbundet

Under 1990-talet togs en rad beslut på skolområdet som på ett avgörande sätt förändrade det svenska skolsystemet – som fram till dess hade präglats av en kompensatorisk ambition och goda skolresultat.

Vi fick icke öronmärkta statsbidrag, skolpeng, fritt skolval, fri etableringsrätt för privatskolor och obegränsade vinstuttag för friskoleägare. Dessutom fråntogs de folkvalda i kommunerna rätten att utforma den lokala skolorganisationen fullt ut, någon vetorätt vid etablering av friskolor tilläts inte.

Illustration: Colourbox

Resultatet av denna politik känner vi väl till idag. Skolresultaten har kraftigt försämrats och en rad studier har visat att vi fått en förödande skolsegregation som missgynnar stora elevgrupper. Detta har även OECD och UNICEF påtalat. Flera har påpekat att förekomsten av aktiebolagsägda skolföretag flyttar fokus från elevnytta till vinstintresse.

Den svenska skolans likvärdighetsambitioner har raserats och vi bör reagera. Till stöd för detta har vi den yrkesetik för lärare som Lärarförbundet tillsammans med Lärarnas Riksförbund har formulerat. Här kan vi hämta följande genomdiskuterade och förankrade formulering:

”Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning påtala och engagera sig mot sådana utvecklingstendenser och handlingar i skola och samhälle som kan skada eleverna.”

Denna princip bör rimligen gälla för ett förbund som varit en av två initiativtagare till formuleringarna och åtagandena. Vad vi borde förvänta oss är en kraftig systemkritik till försvar för eleverna och ett tydligt avståndstagande från kommersialiseringen av den svenska skolan.

Vad vi borde förvänta oss är en kraftig systemkritik till försvar för eleverna… Detta är en professionsfråga, inte en partipolitisk fråga.

Genom uppgörelsen mellan S, MP, L och C har frågan om vinster i skolföretag satts åt sidan för den nya regeringen. Men denna och andra politiska uppgörelser har ingen relevans för ett förbund som står bakom en väl genomtänkt yrkesetik. Lärarförbundet måste förhålla sig till de påvisade försämringarna av likvärdigheten och spegla dessa mot yrkesetiken. Detta är för oss en professionsfråga, inte en partipolitisk fråga.

Lärarförbundets föregångare kämpade för en likvärdig skola sedan fackföreningar för lärare bildades. Föregångarna förstod tidigt hur viktigt det är för samhället med en likvärdig skola och de förstod även att det låg i lärarnas egenintresse att alla skolor fungerade väl.

Men Lärarförbundet påtalar inte och engagerar sig inte så vitt jag kan se. Lärarförbundet håller tyst.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Relaterad läsning

ur Lärarförbundets Magasin