Läs senare

Titta på Tyskland när det gäller betygen

DebattSå var det dags för ännu en förändring av betygssystemet. Nya förenklade formuleringar ska möta den flod av kritik som under senare år vuxit fram mot obegripliga kunskapskrav. Hållbarheten på betygssystemet verkar bli kortare för varje ny reform.

06 sep 2019

Om debattören:

Arne Engström

Biträdande professor Strömstad Akademi

Dagens betygssystem har två stora problem. Bristande likvärdighet med åtföljande betygsinflation samt utslagning av lågpresterande elever. De nya kunskapskraven kommer inte att lösa något av dem.

Av någon anledning har få debattörer uppmärksammat att det finns länder med ett stabilt och fungerande betygssystem som vi skulle kunna lära oss av, till exempel Tyskland.

1900-talet var de stora omvälvningarnas tid i Tyskland. Från Weimarrepublikens bräckliga demokrati under 1920-talet, segrarmakternas krav på enorma krigsskadestånd och hyperinflation, nazisternas maktövertagande under 1930-talet, Förintelsen och ödeläggelsen under andra världskriget, Tysklands delning, efterkrigstidens ekonomiska under, studentuppror och terrorism, till DDR:s sammanbrott och Tysklands återförening. Under hela denna period har i stort sett samma betygssystem varit i bruk.

Betyg i skolan uppfattas vanligtvis av tyskar som en självklar del av skolan, som läxor, skolutflykter och paussmörgåsar. Man tar det för givet och tänker inte så mycket mer på det. Någon egentlig betygsdiskussion finns inte här. Invändningarna handlar huvudsakligen om att eleverna får betyg för tidigt, redan i den fyraåriga grundskolan.

Illustration: Colourbox

Det tyska betygssystemet har sex steg och uttrycks med siffror eller ord. De svarar på frågan i vilken grad eleverna når målen. Läraren har stor frihet att själv bestämma i vilken grad eleven når kraven. I grunden är betygen dock normalfördelade.

  1. mycket bra
  2. bra
  3. tillfredsställande
  4. tillräcklig
  5. bristfällig
  6. otillräcklig

De två nedersta stegen är underkända betyg. En elev som får underkänt i tyska och matematik får gå om ett skolår.

Betygen fungerar som ett urvalsinstrument för fortsatt skolgång. Den fyraåriga grundskolan följs av ett differentierat skolsystem med tre olika skolformer. En av dem är en teoretiskt inriktad skolform, Gymnasium, som leder fram till studentexamen.

Vid vårens studentskrivningar protesterade de tyska gymnasisterna på sociala medier mot att matematikproven var för svåra. Företrädare för lärarna avvisade kritiken, men pressade politiker lovade att utvärdera studentskrivningarna. Mot betygssystemet däremot, protesterade ingen.

För lågpresterande elever däremot fungerar det tyska betygssystemet lika dåligt som det svenska. Det kommer alltid att finnas elever som inte klarar skolans kunskapskrav. Det finns ett sätt att undvika tidig utslagning från grundskolan. Det nedersta betygssteget bör inte vara ett underkänt betyg, utan representera det lägsta betyget, såsom vi hade det tidigare med betyget 1 i det relativa betygssystemet.

Gör din röst hörd!

Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort.

Mejla till hakan.soderberg@lararnastidning.se

ur Lärarförbundets Magasin