Läs senare

Tre av tio kommuner anställer inte fler i förskolan

En tredjedel av kommunerna använder inte det extra statsbidraget för att täcka utgifterna för allmän förskola. Lika många uppger att antalet barn per årsarbetare kommer att öka. Det visar en enkät som Lärarförbundet skickat ut till 101 kommuner.

29 Jan 2003

Sedan årsskiftet har alla 4- och 5- åringar rätt till 525 timmars avgiftsfri förskola om året, alltså även barn till arbetslösa eller studerande. Kostnaderna är beräknade till 1,2 miljarder årligen och kommunerna får 30 000 kronor per barn och år för att täcka kostnaderna.
  De flesta kommuner som svarat på enkäten uppger att alla barn erbjuds plats i allmän förskola, men två svarar att de inte gör det: Smedjebacken och Hammarö.
  44 procent av kommunerna uppger att de har startat nya avdelningar samt anställt ny personal för att möta efterfrågan; drygt en tredjdel svarar att de nya barnen kommer att få platser i befintliga barngrupper, men att de har utökat bemanningen. En dryg femtedel menar att de nya barnen kan få plats i befintliga barngrupper utan att personalen ökar.
  På frågan om de har anställt eller kommer att anställa fler förskollärare, svarar hela sju av tio kommuner ja, medan tre av tio inte kommer att göra det, eller inte vet om de kommer att göra det.
  30 procent svarar att antalet barn per årsarbetare kommer att öka, drygt hälften att det kommer att vara oförändrat. Fyra procent svarar att antalet barn per årsarbetare kommer att minska.
  Lärarförbundet skickade ut enkäten till 101 kommuner. 80 svarade.
  Även nyhetsbyrån tthar gjort en enkät om allmänna förskolan. Den skickades till samtliga 289 kommuner och 247 svarade.
  Den visar bland annat att i en dryg tredjedel av kommunerna kommer kötiderna till förskolan att bli längre, i hälften kommer barngrupperna att bli större och personaltätheten kommer att minska i en tredjedel av kommunerna.
  Lärarnas tidning har tidigare skickat en enkät till Lärarförbundets lokalavdelningar angående allmänna förskolan. 112 av 289 svarade. Svaren visar att hälften tror eller vet att gruppstorlekarna kommer att öka, en tredjedel bedömer att antalet barn per förskollärare kommer att öka och en tredjedel tror att kvaliteten kommer att försämras.


4

Lena Hallengren: Politikerna måste se till förskolans behov 


Här är enkätsvaren i Lärarförbundets undersökning:


Kommer samtliga 4-5-åringar att kunna erbjudas plats i allmän förskola från årsskiftet?


Hur har kommunen presenterat erbjudandet om allmän förskola för föräldrarna till de fyra- och femåringar som inte finns i förskolan i dag?


Vilka åtgärder har kommunen vidtagit för att fån den 1 januari 2003 kunna bereda plats i allmän förskola åt dem som så önskar?


Vilken organisationsmodell för allmän förskola tillämpar kommunen i huvudsak från starten den 1 januari 2003?


Har kommunen anställt eller avser kommunen att anställa fler förskollärare i samband med att allmän förskola införs?


Har kommunen öronmärkt de särskilda medel som staten tillskjutit för att täcka allmän förskola?


Vilka ”tak” för barngruppernas storlek tillämpar kommunen för närvarande?


Hur bedömer ni att antalet barn per årsarbetare i förskolan kommer att ändras efter den 1 januari 2003?


Hur påverkas avgifterna för de fyra- och femåringar som redan finns i förskolan?


Erbjuder kommunen en avgiftssänkning motsvarande 525 avgiftsfria timmar per år också i familjedaghem?

ANNIKA DZEDINA

ur Lärarförbundets Magasin