Läs senare

Tre frågor till Academedias koncernchef

26 Mar 2013

Varför är lärartätheten och andelen behöriga lära­re lägre i Academedia än i riket som helhet?

– Det finns ingen korrelation mellan lärartäthet och den faktiska kvaliteten. Lärartät­heten säger ju ingenting om vad lärarna gör. Vi har något bättre elevresultat än riks­snittet och det tycker jag är ett kvitto på att vi driver en bra verksamhet.

– Ett skäl till att utbildningsnivån ser ut som den gör är att friskolesektorn startade som en alternativrörelse som inte plockade in traditionella lärar­grupper.

– Ett annat skäl är att det är mycket svårare att hitta behörig personal till våra IT-inriktade utbildningar. Vi jobbar nu hårt med detta och lärar­legitimationen.

Vad säger du om de förslag som framförs om att införa specifika krav på bemanning och utbildning?

– Det leder fel eftersom det vari­erar så mycket beroen­de på vilken målgruppen är – från 4,5 lärare på 100 elever i kommunala skolor i Stockholms innerstad till 8–9 lärare per 100 i förorts­områdena. Vi har pedagogiska profiler som bygger på små barngrupper där man har prio­riterat ner lokalerna. ­Andra profiler har låg lärartäthet eftersom man har satsat på andra saker. Jag tycker man ska fokusera på det man får ut av undervisningen i stället.

Är det okej att ta delar av skolpengen som överskott när det finns elever som inte når målen?

– Det är nödvändigt att ha en stabil ekonomi för att kunna arbeta med utveckling av verksamheten. Vi är inte helt övertygade om att det är en resursfråga att nå 100 procents måluppfyllelse. Vi tror att det handlar om arbetsmodell och att inte acceptera att elever inte klarar sig.

ur Lärarförbundets Magasin