Läs senare

Tredubbling av vitesärenden mot skolor

Antalet vitesärenden är hittills i år tre gånger fler än förra året. Förklaringen är att ändrade regler för Skolinspektionen.

29 Okt 2015

Skolinspektionen beslutar om allt fler vitesförelägganden mot skolor, skriver Dagens Samhälle. Hittills i år är antalet vitesförelägganden 56, vilket kan jämföras mot 16 motsvarande period förra året och 24 för hela förra året.

En tredjedel av vitesbesluten gäller friskolor.
 

Orsaken är ändrade regler. Skolinspektionen fick vid årsskiftet större makt att öka pressen på skolor att ge eleverna den undervisning de har rätt till. Myndigheten är nu skyldig att förelägga skolor om vite om det finns allvarliga brister i arbetet med särskilt stöd eller brister i det systematiska kvalitetsarbetet. 

ur Lärarförbundets Magasin