Läs senare

Trygghet är rektorns ansvar

LäroplanEnligt skollagen ska huvudmannen och rektorn utforma utbildningen så att alla elever har en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Nu får även läroplanerna för förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet, sameskolan samt gymnasieskolan var sin skrivning där rektors ansvar för tryggheten och studieron förtydligas.

av Mats Thorén
06 sep 2018
06 sep 2018

Regeringen har också fattat beslutet att komplettera läroplanerna så att de markerar att elever ska visa respekt för skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön.

Fram till 1994 fanns formuleringar om vikten av uthållighet, noggrannhet och utveckling av goda arbetsvanor hos eleverna. I läroplanerna därefter nämns det bara att eleven ska utveckla sin förmåga att ta ansvar.

Nu har regeringen beslutat om en återgång till den gamla ordningen – läroplanstexterna ska betona vikten av att eleverna tar ansvar för sitt lärande genom att anstränga sig och vara delaktiga i skolarbetet.

Ändringarna bygger på Skolkommissionens förslag och träder i kraft den 1 juli 2019.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin