Läs senare

Tuff arbetsmiljö för fritidspedagoger

Stora barngrupper, låg personaltäthet, lokaler som inte är anpassade för verksamheten och brist på planeringstid. Det upplevs som de största problemen på landets fritidshem, enligt en färsk enkätundersökning.

14 maj 2013

Antalet elever på fritidshemmen har ökat med 20 procent de senaste tio åren. Ändå har antalet fritidshem och avdelningar minskat under samma period. Samtidigt har antalet anställda ökat med endast 7 procent. Tittar man 20 år bakåt har barngrupperna mer än fördubblats. Det här visar siffror från Skolverket.  

Nu har Lärarförbundet frågat 3 800 fritidspedagoger/lärare i fritidshem om hur de upplever sin arbetssituation. Åtta av tio i webbenkäten svarar att arbetsbelastningen har ökat påtagligt de senaste åren.

— Det finns tre huvudproblem där det behövs krafttag. Det är för stora barngrupper, för låg personaltäthet och för lite tid till pedagogiskt utvecklingsarbete, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Sju av tio hinner inte planera den pedagogiska verksamheten i förhållande till sitt uppdrag. Cirka en fjärdedel av deltagarna i enkäten har två timmar eller färre avsatt till planering varje vecka. Omkring tre av fyra har mellan tre och sex timmar avsatta.

Fakta ur undersökningen

  • Stora elevgrupper uppges som det största problemet när det gäller den egna arbetssituationen, följt av låg personaltäthet, lokaler som inte är anpassade för verksamheten och brist på tid till planering.
  • Var fjärde lärare i fritidshem upplever dagligen ljudnivån som ansträngande. Vanligaste besvären uppges vara trötthet, stress och huvudvärk.

ur Lärarförbundets Magasin