Ingår i temat
Föräldrar
Läs senare

Två av tre lärare saknar utbildning i föräldrasamverkan

Två av tre lärare har inte fått någon utbildning i hur de ska samverka med
föräldrar. Det visar en undersökning som Lärarnas tidning har gjort.
— Resultatet är otroligt dåligt, kommenterar Mats Tegmark, vice ordförande i Lärarutbildningskonventet, ett samarbetsorgan mellan landets lärarutbildningar.

18 sep 2012

Bild: Mats ThorénSkop har på uppdrag av Lärarnas tidning frågat cirka tusen lärare om de har fått någon utbildning i föräldrasamverkan. Resultatet är nedslående.

66 procent av lärarna uppger att de inte har fått någon sådan utbildning alls, vare sig på lärarutbildningen eller genom fortbildning på skolan (se grafik).

— Alla lärarstudenter får någon slags utbildning i föräldrasamverkan. Men tydligen är detta kunskaper som inte har fäst. Det är självklart något som lärarutbildningarna måste göra något åt, säger Mats Tegmark.

Enligt högskoleförordningen är förmåga att samarbeta med föräldrar och vårdnadshavare ett av de 25 mål en lärarstudent ska uppfylla för att få examen. Hur lärarutbildningarna uppfyller detta mål är upp till varje lärosäte. Det kan därför se olika ut.

Ann-Marie Markström, ­docent i pedagogik vid Linköpings universitet, som forskar om relationen skola och hem, ser en möjlig förklaring till att lärarna har en så bristande skolning i föräldrasamverkan.

— Det är stor trängsel på lärarutbildningen, det är så mycket som ska in; genustänk, teknikinslag, barnperspektivet. Därför är det lätt att föräldrasamverkan kommer sist i kön — trots att vi vet att föräldrarnas engagemang och familjebakgrunden spelar stor roll för hur det går för eleverna, säger hon.

Enligt lärosäten som Lärarnas tidning har talat med finns det sällan särskilda kurser om föräldrasamverkan på lärarutbildningarna. Föräldraperspektivet vävs i stället in i andra kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan. Och det är framför allt under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen, VFU, som föräldrasamverkan diskuteras, och då främst med handledaren.

Mats Tegmark menar att krutet på undervisning i föräldrasamverkan bör läggas in just under praktiktiden.

— Det är ju först när man möter föräldrarna öga mot öga som man på riktigt förstår vad det är att vara lärare. Till exempel borde det kanske vara obligatoriskt att varje lärarstudent under sin VFU genomför egna utvecklingssamtal och får detta utvärderat av sin handledare.

Resultatet i Lärarnas tidnings undersökning stämmer väl överens med den enkät som Lärarutbildningskonventet regelbundet skickar ut till studenter som har gått lärarutbildningen och sedan arbetat några år som lärare. I den senaste enkäten ansåg endast 25 procent att de fått tillräcklig utbildning i föräldrakontakter.

Så säger läroplanen

  • Enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet ska lärare »samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling«.
  • Enligt läroplanen för förskolan ska förskollärare »ansvara för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen«.

Så gjorde vi

  • Skop har på uppdrag av Lärarnas tidning intervjuat drygt 1 000 slumpvis utvalda medlemmar i Lärarförbundet.

Alla artiklar i temat Föräldrar (22)

ur Lärarförbundets Magasin