Läs senare

Tydligare mål i nya läroplanen

Mer nationell styrning, ett konkret centralt innehåll för alla ämnen, tydligare mål samt kunskapskrav redan i år tre. Det är de viktigaste förändringarna när den nya läroplanen för grundskolan, Lgr11, införs nästa höst.

11 okt 2010

Enligt utbildningsminister Jan Björklund, som presenterade den nya läroplanen, innebär denna en återgång till en äldre typ av styrdokument.
   – Den dåvarande borgerliga regeringen gjorde ett stort misstag som tog bort det centrala ämnesinnehållet i Lpo94, vilket jag varit kritisk till hela tiden, säger han.
   I praktiken innebär Lgr11 en tillbakagång till den gamla stadieindelningen, 1-3, 4-6 och 7-9, vilket även den nya lärarutbildningen kommer att ta fasta på. Den nya läroplanen har också färre och mer konkreta mål. Som exempel nämner Jan Björklund att vikingatiden tas upp i det centrala innehållet i historia för mellanstadiet, vilket innebär att ingen lärare kan hoppa över detta stoff.
   – Det viktigaste för att höja resultaten är att elever och lärare vet vad som förväntas av dem, och då krävs få och tydliga mål. Därför minskar vi också kraftigt antalet kunskapskriterier för de olika betygsstegen.

Som Lärarnas tidning tidigare rapporterat så anser en majoritet av lärarna att det blir svårare att nå godkänt med de nya kursplanerna.

Innebär Lgr11 en kravhöjning?
– I praktiken kan det vara så eftersom kraven tidigare varit så luddigt formulerade. Vissa skolor har utnyttjat detta och satt för låga krav på eleverna, vilket inte går med den nya läroplanen.
   Oenigheten med Skolverket om kursplanen i religion tonades ned av Jan Björklund. Han har tidigare gått ut i media och kritiserat sin egen myndighet för att de velat minska på kristendomens dominans.
   – Skolverket ville jämställa alla fem världsreligioner, medan vi från regeringens sida vill behålla den ordning som finns nu, med större fokus på kristendomen, eftersom den är en del av vårt kulturarv.

Lärarförbundet välkomnar tydligare mål i grundskolan, men anser att politikerna har detaljstyrt för mycket, vilket inte gynnar läraryrkets status. Ordförande Eva-Lis Sirén menar att man måste våga lita mer på lärarna.
   – De gångna dagarnas debatt om kristendomens roll visar oroande tendenser till att politiker är alltför mycket inne i undervisningens innehåll och upplägg. Vi behöver en rollfördelning som stärker elevernas resultat och läraryrkets status, säger hon.
   Men Jan Björklund menar tvärtom att hans reformer kommer att få just denna effekt.
   – Tydligare mål, höjda krav på lärarutbildningen och införande av lärarlegitimation kommer att leda till ökad status för yrket, säger han.
 

Läroplanens struktur

  • Lgr11 innehåller precis som Lpo94 en läroplansdel och en kursplanedel.
  • Läroplansdelen innehåller skolans värdegrund samt övergripande mål och riktlinjer.
  • Kursplanedelen innehåller syfte, centralt innehåll och kunskapskrav för samtliga ämnen.
  • Kunskapskraven fastställs definitivt av Skolverket senare i höst.
  • Samtliga förändringar, förutom eventuella betyg i år 6, börjar gälla höstterminen 2011.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin