Läs senare

Underkänt för lärplattformar

ArbetsmiljöLärplattformar skapar merarbete, stress, frustration och fyller inte sitt syfte. Det visar rapporten ”Stör- eller stödfunktion?” som Lärarförbundet låtit genomföra.

av Sten Feldreich
14 mar 2019
14 mar 2019

Digitala lärplattformar ska åstadkomma effektiv dokumentation och underlätta för läraren att göra en allsidig bedömning av elevernas kunskapsutveckling. Resultaten i undersökningen ger dock en helt annan bild av hur det fungerar i praktiken.

Plattformarna uppfyller inte behoven, sex av tio lärare skulle inte använda dem om de inte var tvungna.

Digitala lärplattformar skapar stress och frustration.

Bristerna medför att nära nio av tio lärare för egen dokumentation utöver den i lärplattformarna, för att på ett mer adekvat sätt fånga elevernas lärande. Ett ineffektivt dubbelarbete, tvärtemot vad som är avsikten.

Lärarförbundet slår fast att alla huvudmän borde utvärdera lärplattformarnas effektivitet och funktionalitet och skapa en ny ordning där professionens behov av dokumentation formar de digitala systemen, inte tvärtom.

Dokumentationskraven skapar dessutom arbetsmiljöproblem, 82 procent svarar att kraven gör dem stressade. Nära åtta av tio säger att kraven bidrar till minskad arbetsglädje.

Larmsiffror som signalerar att politiker på samtliga nivåer kraftfullt måste reducera kraven på dokumentation i skolan, menar Lärarförbundet.

I april publicera Lärarförbundet en mer omfattande huvudrapport; ”Dokumentationsbördan”. Där tas ett helhetsgrepp om vad den betyder för lärarnas arbetsbelastning

ur Lärarförbundets Magasin