Läs senare

Uppemot 100.000 lärare kan få dispens

Från den 1 december i år måste alla nyanställda lärare vara legitimerade. Så sent som i november ändrades dock förutsättningarna för att få lärarlegitimation. Lärarnas tidning reder ut vad som gäller med hjälp av Niclas Westin, enhetschef på Skolverket och ansvarig för legitimationsreformen.

25 nov 2013

Vad är det som händer den 1 december?
– Då träder kravet på legitimation och behörighet i kraft. Det innebär att man måste ha en legitimation för att få en anställning utan tidsbegränsning och ha behörighet för den undervisning man bedriver. Vissa övergångsregler och undantag finns dock.

Vilka undantag handlar det om?
– Det rör huvudsakligen lärare som har lång erfarenhet av att undervisa i ämnen, årskurser eller skolformer som inte har ingått i deras utbildning och så rör det lärare som har kompletterande utbildningar utöver lärarutbildningen och som tidigare bedömts motsvara kraven för behörighet. Även fritidspedagoger har vissa möjligheter att få ämnesbehörighet utifrån sin utbildning.

Hur många lärare omfattas av undantagen?
– Det är mycket svårt att uppskatta men vi bedömer att det totalt rör sig om mellan 60.000 och 100.000 lärare.

Vad ska dessa lärare göra för att få sin legitimation?
– Om man vill få ytterligare behörigheter i sin legitimation utifrån de nya reglerna så kan man ansöka igen från den 2 december. Information om hur man ansöker och vilka intyg som behöver skickas med finns på Skolverkets webbsida.

Kostar det något att ansöka på nytt?
– Om man redan har en legitimation och vill komplettera sina behörigheter utifrån dessa nya möjligheter så kostar det inget. I övrigt gäller samma regler som tidigare, det vill säga att om man har ett examensbevis utfärdat innan den 1 juli 2011 behöver man inte betala något för sin ansökan.

Vad ska de göra som inte omfattas av övergångsreglerna?
– Om du undervisar i ämnen där du inte är behörig och inte heller omfattas av de nya reglerna så kanske lärarlyftet kan vara något för dig. Det kan fortfarande finnas möjlighet att få plats på den kurs du är intresserad av.

Har ni lyckats med er föresats att legitimera alla lärare som ansökte före den 1 september?
– Vi har handlagt 95 procent av de cirka 162.000 ansökningar som var inkomna fram till och med den 9 september. Av de 7.700 ansökningar som kvarstår rör ungefär 3.100 yrkesämnen och dessa är ofta mycket komplicerade att handlägga. Yrkesämnen är dessutom undantagna kravet på legitimation och har därför inte prioriterats i handläggningen.
– Cirka 1.200 ansökningar är gjorda av personer med utländska utbildningar och inför beslut i dessa ärenden måste vi hämta ett utlåtande från Universitets- och högskolerådet. De gör äkthetskontroller av utbildningsbevisen och översätter vad studierna motsvarar i Sverige, ett krävande arbete som tar en hel del tid. Utöver detta har vi ca 3.400 ärenden som är under handläggning. I vissa fall inväntar vi komplettering från den sökande och i övriga ärenden är det någon kurs eller kompletterande utbildning som utreds.

Det har varit många turer med den här reformen. Hade ni kunnat gör något annorlunda?
– Vi har förstås gjort många erfarenheter under det här arbetet och har försökt att hantera situationen efter bästa förmåga. Med facit i hand kan man alltid se att vissa saker kunde ha gjorts på ett annat sätt och det är förstås lärdomar som vi tar med oss från det här arbetet och analyserar inför framtiden.

Så påverkas du den 1 december

Från den 1 december 2013 gäller nya regler. Här ser du om övergångsreglerna gäller dig. Sammanställningen är gjord av Lärarförbundet.

Gäller dig som undervisat länge i ämnen som ligger utanför din examen:
En legitimerad lärare eller förskollärare som bedrivit undervisning vid sidan av sin behörighet minst 8 år av de senaste 15 åren ska kunna ansöka om utvidgad behörighet hos Skolverket.

Gäller dig som är lite äldre och undervisat länge i ämnen som ligger utanför din examen:
En legitimerad lärare eller förskollärare född senast 1/7 1958 som bedrivit undervisning vid sidan av sin behörighet minst 4 år de senaste 15 åren ska kunna ansöka om utvidgad behörighet hos Skolverket.

Gäller dig som är lärare med yrkeserfarenhet från kommunala musikskolan, folkhögskolan, sfi med mera:
Yrkeserfarenhet som lärare i verksamheter även utanför det offentliga skolväsendet ska räknas vid ansökan om legitimation. 

Gäller dig som har en äldre fritidspedagogexamen:
Fritidspedagoger får behörighet att ansvara för undervisningen i fritidshemmet.

Gäller fritidspedagoger som läst specialpedagogik: 
Fritidspedagoger med specialpedagogisk påbyggnadsutbildning ska få fortsätta att arbeta inom särskolans träningsdel eller motsvarande. 

Gäller speciallärare eller specialpedagoger som vill undervisa i särskolan:
Särskolan får en förlängd övergångsperiod till 2018. Den inriktning mot utvecklingsstörning som krävs anordnas inom ramen för Lärarlyftet II. 

Gäller lärare med yrkeserfarenhet utanför offentliga skolväsendet, till exempel musik- och kulturskolan:
Yrkeserfarenhet som lärare i verksamheter även utanför det offentliga skolväsendet ska räknas vid ansökan om legitimation.

Gäller lärare med yrkeserfarenhet utanför offentliga skolväsendet, till exempel musik- och kulturskolan:
Yrkeserfarenhet som lärare i verksamheter även utanför det offentliga skolväsendet ska räknas vid ansökan om legitimation.

Gäller dig som fått en behörighetsförklaring av Skolöverstyrelsen:
En lärare som en gång blivit behörighetsförklarad av Skolöverstyrelsen ska få behålla behörigheten och kunna erhålla legitimation. En sådan legitimation ska också kunna kompletteras. 

Gäller dig som är danspedagog: 
Danspedagoger utbildade vid Danshögskolan ska kunna få sin lärarexamen genom att komplettera med 30 högskolepoäng. 

Gäller dig som är behörig i ämnena men saknar lärarexamen:
Den som har en behörighetsgivande utbildning i ämnen men ingen lärarexamen och undervisat minst 8 år heltid ska ges möjlighet att få en lärarexamen efter att ha läst 30 högskolepoäng. 

Gäller dig som har läst vidare efter examen:
Kompetensutveckling utanför examen som motsvarade behörighetskraven vid tidpunkten för kompletteringen ska anses fortsatt behörighetsgivande (behörig då, behörig nu).

Gäller dig som är fritidspedagog och som kompletterat med studier i skolämnen:
Fritidspedagoger som läst skolämnen (oavsett vilket ämne) kan ansöka om legitimation i dessa ämnen. Förutsatt att de läst ämnena inom grundutbildningen eller att de kompletterat med sådana ämnen före den 1 juli 2011.

Gäller dig som har läst en inriktning mot utvecklingsstörning i din grundutbildning:
Lärare utbildade 2001-2011 med inriktning eller specialisering mot utvecklingsstörning ska kunna få undervisa i särskolan utan krav på avlagd speciallärarexamen. Motsvarande gäller specialskolan och inriktning/specialisering mot dövhet eller hörselskada.

Gäller dig som är gymnasielärare i bild, idrott eller musik:
Behörig gymnasielärare i bild, idrott eller musik får behörighet för hela grundskolan. 

Gäller dig som vill få dina kunskaper validerade:
Stockholms universitet har fått i uppdrag att samordna lärosätenas validering av lärares kunskaper. 10 miljoner kronor avsätts under 3 år. 

Gäller dig som undervisar i svenska som andra språk i grundskolans tre första årskurser:
Lärare utbildade för undervisning i årskurserna 1-3 får inte längre automatisk behörighet att undervisa i svenska som andra språk. 30 högskolepoäng krävs. 

Gäller dig som vill undervisa i SO eller NO i årskurserna 1-3 respektive 4-6: 
Samma antal högskolepoäng gäller som tidigare, men poängen inom blocken ska vara i huvudsak jämnt fördelade mellan ämnena.

Källa: lararforbundet.se

ur Lärarförbundets Magasin