Läs senare

Välbehövligt helhetsgrepp

LedareEfter Skolkommissionens förslag finns nu en unik chans att ena goda krafter för att förbättra skolan.

03 maj 2017
Johanna Jaara Åstrand
Lärarförbundets ordförande
Följ och kontakta mig på Twitter: @JohannaJAstrand

Skolkommissionen har presenterat sitt slutbetänkande. Betänkandet har under två år tagits fram av lärarprofessionen, forskare, politiker och andra samhällsaktörer. Uppdraget har varit att hitta lösningar för att höja kunskapsresultaten, öka likvärdigheten och förbättra undervisningens kvalitet i förskoleklass, grundskola och gymnasieskola.

Vi lärare och skolledare har länge lidit av att långsiktiga problem åtgärdas av enstaka lyft och ibland motstridiga insatser, eller att en tillfällig satsning ska åtgärda det som länge varit underfinansierat. För att åstadkomma hållbar förändring måste vi ta ett helhetsgrepp som sätter lärande och lärarna i fokus för skolans utveckling. Jag är stolt över att vi i Skolkommissionen har lyckats med det.

Styrkan med förslaget är just helhetsgreppet, men det är samtidigt den största utmaningen. Jag är särskilt stolt över det förslag till professionsprogram som Skolkommissionen har lagt fram. Vi vill ge alla lärare och skolledare möjlighet att utveckla, och utvecklas i, sin yrkesroll under hela lärarlivet. Att kunna göra det på lika villkor ska vara en rättighet, oavsett vilken skola du arbetar på. Detta är något som Lärarförbundet länge arbetat för.

Jag kan inte tänka mig en mer strategiskt viktig fråga att enas kring än skolan.

Så hur mottogs då Skolkommissionens väl genomtänkta förslag? Ett halvt dygn innan den 450 sidor långa utredningen presenterades sågade flera partiledare och ledande politiker förslaget. De gjorde det baserat på en obekräftad läcka — utan att själva ha läst en enda sida. Parti­taktiker och mediestrateger fick styra mottagandet och valde att lyfta ut den lilla delen om lotten som rättvisare antagningsprincip än kötid, som ett sätt att förlöjliga regeringens uppdrag till Skolkommissionen.

Måste det vara så här? Är skolan dömd till att för evigt stå i den politiska konfliktens mitt? Nej, jag vägrar att tro det.

Under alla mina år som företrädare för Lärarförbundet har jag aldrig träffat en utbildningspolitiker som inte vill det bästa för skolan. Visst måste skolan ge elever kunskap! Visst måste förskolan och skolan få möjlighet att kompensera olika förutsättningar så att alla barn och elever ges samma chans att lyckas med sina studier! Visst ska undervisningens kvalitet vara hög i alla landets skolor och kommuner!

I och med Skolkommissionens betänkande finns nu ett brett genomtänkt förslag, förankrat i både forskning och profession, för politikerna att enas kring. Just nu finns en unik möjlighet att samla alla goda krafter kring en gemensam framtidsplan — krafter som eftersträvar kunskap, likvärdighet och kvalitet. Som kan stå emot snabba politiska kast och valrörelsens inneboende önskan om intresseväckande konflikt.

Sveriges politiker har visat att de kan enas om strategiskt viktiga frågor som är känsliga för ryckiga beslut. Dit hör energipolitik, pensioner och försvaret. Jag kan inte tänka mig en mer strategiskt viktig fråga att hitta framtidslösningar för och enas kring än skolan. Nu är det dags att låta partistrategerna kliva tillbaka och i stället låta kloka och eftertänksamma utbildningspolitiker kliva fram. Det är tillsammans genom tillit vi måste bygga och säkra ett starkt system och en hållbar utveckling för svensk skola.

ur Lärarförbundets Magasin