Läs senare

Vid skolstängning – så bedöms ditt yrke som samhällsviktigt

coronavirusetUtifall att skolor skulle behöva stänga har en lista över samhällsviktiga yrken tagits fram av myndigheterna. Men det är inte så enkelt som att alla som arbetar inom ett sådant yrke ska ha rätt till barnomsorg - mycket hänger på arbetsgivaren.

26 mar 2020

En nationell stängning av skolor och förskolor var på torsdagen inte aktuell, men något myndigheterna förbereder sig på. Därför presenterar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, en lista över 39 områden som bedöms vara samhällsviktiga. Listan ska ligga till grund för att avgöra vilka barn som ska ha rätt till omsorg om skolan stänger.

Men alla som arbetar inom ett område som finns med på listan har inte rätt till barnomsorg ifall skolan stänger.
Så här är processen tänkt att gå till:

1) Alla föräldrar och vårdnadshavare med barn i skolåldern uppmuntras att tänka igenom barnets behov av omsorg i fall förskolan eller skolan måste stänga. Om så sker ska vårdnadshavaren tillsammans med arbetsgivaren komma fram till om man tillhör en samhällsviktig verksamhet enligt listan.

Anmäla till kommunen

2) Arbetsgivaren bedömer om vårdnadshavaren ”behövs för att upprätthålla verksamheten på en acceptabel nivå”. Det kan exempelvis handla om att arbetsplatsen har ett stort personalbehov, eller om personen har en nyckelkompetens. Personen ska sedan meddelas av arbetsgivaren om den behövs på jobbet även om skolorna stänger.
3) Vårdnadshavaren försöker lösa omsorg av barnet på annat sätt. Om det inte är möjligt anmäler man till kommunen eller huvudmannen att man är i behov av omsorg.
4) Kommunen eller huvudmannen beslutar om vilka som ska erbjudas omsorg. Beslutet ska grunda sig på MSB:s lista över områden. Om det krävs kan ett arbetsgivarintyg begäras.

”Tillit och ansvar”

Det är dock inte tänkt att kommunerna ska upprätta listor över vilka personer som arbetar i samhällsviktig verksamhet.
– Processen baseras på tillit och ansvar. Reglerna måste ta hänsyn till samhällets behov av arbetskraft, den enskilde vårdnadshavarens betydelse för att upprätthålla verksamheten, och behovet av att begränsa smittspridning, säger Annika Elmgart, enhetschef på MSB.

Fakta: Här är listan över samhällsviktiga yrken

 Verksamhet inom något av följande områden bedömer MSB som samhällsviktiga:
Energiförsörjning
produktion, lagring, distribution av fasta och flytande bränslen och
drivmedel,
produktion och distribution av el
produktion och distribution av fjärrvärme och fjärrkyla
produktion, lagring och distribution av energigas
Finansiella tjänster
den verksamhet som behövs för att upprätthålla den finansiella sektorns tjänster till allmänhet, företag och offentlig sektor samt för att bibehålla regelefterlevnad och finansiell stabilitet.
Handel och industri
handel och industri av vikt för tillverkning, grossistverksamhet, distribution och försäljning av livsmedel, läkemedel, sjukvårdsmateriel och övrig medicinsk och medicinteknisk utrustning
handel och industri för tillverkning, grossistverksamhet, distribution och försäljning för varor vilken är direkt nödvändig för övrig samhällsviktig verksamhet.
Hälso- och sjukvård samt omsorg
all hälso- och sjukvård, omsorg, socialtjänst samt tandvård som behövs för att upprätthålla liv, hälsa och rimligt goda livsvillkor
hantering av avlidna och begravningar
djurhälsovård för tjänstedjur
Information och kommunikation
infrastruktur för elektroniska kommunikationer
framtagande och förmedling av nyheter och samhällsinformation
posttjänster
Kommunalteknisk försörjning
produktion, lagring och distributionsnät för dricksvatten
avledning och rening av avloppsvatten
insamling och hantering av avfall
väghållning.
Livsmedel
primärproduktion av livsmedel och foder
berednings- och förädlingsindustri
kontroll av livsmedelsproduktion
produktionskök kopplade till annan samhällsviktig verksamhet
Militärt försvar
verksamhet som bedrivs i Försvarsmakten och andra myndigheter som hör till Försvarsdepartementet eller i Fortifikationsverket
Offentlig förvaltning
riksdag och regering
regeringskansliet samt myndigheterna under riksdagen,
bevakningsansvariga myndigheter i de delar som rör krishantering, krisberedskap och totalförsvar
myndigheter som är nödvändiga för verksamhet enligt 3 ??
regionernas förvaltning
kommunernas förvaltning
statlig ekonomihantering
barnomsorg och utbildning inom skolväsendet
Skydd och säkerhet
rättsväsendet
Migrationsverkets förvar
statlig och kommunal räddningstjänst
bevakningstjänster
värdetransporter
tull och gränsbevakning
alarmeringscentraler som betjänar räddningstjänst, polis samt hälso- och sjukvård.
Socialförsäkringar
den verksamhet som behövs för att upprätthålla utbetalning av pensioner, arbetslöshetsförsäkringar, socialförsäkringar och liknande förmåner och ersättningar.
Transporter
person- och godstrafik med samtliga transportslag (luft, sjö, järnväg och väg) som behövs för att upprätthålla övrig samhällsviktig verksamhet.

Till listan tillkommer ”stödfunktioner som samhällsviktig verksamhet är särskilt beroende av för att kunna upprätthållas på acceptabel nivå”.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin