Läs senare

Wallin, Karin: Pedagogiska kullerbyttor

En bok om svenska barn och inspirationen från Reggio Emilia
HLS Förlag

17 Jun 2003

”Pedagogiska kullerbyttor” är en tankeväckande och inspirerande bok för alla som är intresserade av utveckling och lärande. Författaren Karin Wallin är en av pionjärerna inom det Reggio Emilia-inspirerande förskolearbetet i Sverige. Hon har stor erfarenhet och kunskap om denna pedagogik som har utmanat och lockat en mängd pedagoger.

Bokens budskap är att barn är resursrika och kompetenta, de har mer nyfikenhet, talang, styrka, fantasi, förnuft och intelligens än vad vi vuxna kan föreställa oss. Tydligt framgår också att det är de vuxnas låsta metoder samt brist på fantasi och nyfikenhet som är barns största hinder.
  Genom bokens titel, ”Pedagogiska kullerbyttor”, vill författaren peka på de svårigheter och det omvälvande arbete som det innebär att byta perspektiv, från att se läraren som centrum för lärandet, till att sätta barnet i fokus och utgå från det.
  Det måste ske en pedagogisk kullerbytta i vårt sätt att tänka för att tillägna oss det förhållningssätt som innebär att den vuxne med ärlig och äkta nyfikenhet närmar sig barnet, dess tankar och erfarenhetsvärld. Det innebär en utmaning med en svårare men också mer spännande lärarroll.

Loris Malaguzzi, en av grundarna och vägledarna till pedagogiken inom Reggio Emilia, ansåg att detta nya sätt att bemöta barn och lärande är likarevolutionerande som det måste varit den gången som den polske filosofen Kopernikus på 1500-talet hävdade att jorden cirklar kring solen och inte tvärtom som man dittills hade trott.
  I ”Pedagogiska kullerbyttor” får vi följa några förskolebarn och deras lärare in i skolans värld. Genom beskrivningar av barnens arbete och tankar får vi konkreta exempel på lärande processer för både barn och vuxna som författaren sätter in i ett tankeväckande teoretiskt sammanhang.
  I boken presenteras olika exempel på barns skapande och problemlösning som ger läsarna många uppslag och inspiration att själva pröva på några kullerbyttor. Karin Wallin är väl insatt i förskolans och skolans villkor vilket visar sig i ett realistisk förhållningssätt till de möjligheter som finns, samtidigt som det inte dämpar de utmaningar och krav som hon ställer på lärarens uppgift att inspirera och dokumentera barns lärande.
  Boken spänner över ett brett fält. Förutom att visa på det kompetenta barnet lyfter författaren fram historiska perspektiv, pedagogiska möjligheter, miljöns betydelse, lärarrollen, frågan om makt och yttre resurser. Detta gör boken till ett utmärkt underlag för gemensamt reflekterande och lärande i förskolans och skolans arbetslag.

”Pedagogiska kullerbyttor” är också ett tänkvärt dokument för de personer som är oroliga för att barns/elevers inflytande och ansvar över sitt lärande med automatik innebär att de i en ansvarslös ”flumskola” tillängar sig sämre och mindre kunskaper.
  Med den pedagogik som beskrivs i boken – med medvetna och engagerande pedagoger som ser det tänkande och skapande barnet, stöder kunskapssökande och grupparbeten, ger ramar och material som utmanar och inspirerar – så finns stora chanser att förskolans och skolans resultat blir de fantasifulla, självständiga, kunniga och ansvarstagande människor som är läroplanernas mål.

CHRISTINA WALLSKOG

Från löpet

ur Lärarförbundets Magasin